Van der Klei Design

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de centrale bond van woninginrichters
Deze Algemene Voorwaarden van de Centrale Bond van Woninginrichters zijn tot stand gekomen in februari 1993 in overleg met de Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt in het kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal- Economische Raad. Zij zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 365/76.

ARTIKEL 1- DEFENITIES
In deze vooraarden wordt verstaan onder:
a. de verkoper/opdrachtnemer: de ondernemer lid van de Centrale bond van Woninginrichters.
b. de afnemer: de opdrachtgever, koper, aanbesteder of ieder die met de verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan voor wie de verkoper/opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

ARTIKEL 2- DE GELDIGHEID
Deze vooraarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, resp. gesloten met leden van de Centrale bond van Woninginrichters. Aan geen ander staat het vrij van deze voorwaarden gebruik te maken.

ARTIKEL 3- DE OFFERTE
1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum der offerte: zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de verkoper/opdrachtnemer gedane opmetingen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten. stalen en modellen afkomstig van de verkoper/opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens, metsel-, stukadoors-, en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.
3. De verkoper/opdrachtnemer behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper/opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de verkoper/opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

ARTIKEL 4- DE OVEREENKOMST
1. De aanbetaling
a. De verkoper/opdrachtnemer die deelnemer is aan Interieurwaarborg is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom, als bepaald in artikel 17 van deze voorwaarden. Op deze aanbetaling is de garantieregeling van artikel 18 van deze voorwaarden van toepassing.
b. De verkoper/opdrachtnemer die de verplichting op zich heeft genomen medewerking te verlenen aan de geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Woninginrichting en die voor de aanbetaling een bankgarantie aan de afnemer verschaft, is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de koopsom.
c. Onverminderd het bepaalde onder d. van dit lid is de verkoper/opdrachtnemer in alle andere gevallen niet gerechtig tot het vragen van een aanbetaling.
d. In geval van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn ook andere dan de onder a. en b. van dit lid genoemde verkopers/opdrachtnemers gerechtigd een aanbetaling te vragen.
2. Prijswijziging
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de oplevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
b. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 9, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
3. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde badrag eigendom van de verkoper/opdrachtnemer. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers
Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
5. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
De verkoper/opdrachtnemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

ARTIKEL 5- DE LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper/opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de verkoper/opdrachtnemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn, niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de verkoper/opdrachtnemer bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
b.Bij een overeenkomst met andere afnemers is de verkoper/opdrachtnemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

ARTIKEL 6- DE OP/AFLEVERING
1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de afnemer.
2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer de oplevering van goederen en/of half gerede producten zal geschieden, heeft de afnemer, tenzij anders is overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat
- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.
- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voorzover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken.
- ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
- in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
3. Indien een takel, een lift of een kraan gebruikt moet worden, wordt bij overeenkomst door de verkoper/opdrachtnemer en de afnemer nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten
gevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
4. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7- HET VERVOER EN DE VERVOERSCHADE
1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de verkochte goederen door de verkoper/opdrachtnemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen indien deze niet nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper/opdrachtnemer binnen een week van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verlangt kon worden.
2. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de verkoper/opdrachtnemer gehouden te zorgen voor een genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer onmiddellijk bij de verkoper/opdrachtnemer hiervan melding te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
3. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 14 van toepassing.

ARTIKEL 8- DE BETALING
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering.
b. De verkoper/opdrachtnemer die een levering ter uitvoering in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
d. Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de verkoper/opdrachtnemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
e. De verkoper/opdrachtnemer is na verloop van de hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de afnemer, mits de verkoper/opdrachtnemer de afnemer vooraf heeft gemaand tot betaling. De buitengerechtelijk incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,00
2. Aanneming van werk
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als betalingconditie:
- bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som.
- na de aanvoer van materialen 30%
- onmiddellijk na de oplevering 30% en
- een maand na de oplevering de resterende 10%.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.
3. Opschorten betalingsverplichting
De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 9-DE ANNULERING
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de
verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 10-DE OPSLAG VAN GOEDEREN
1. In geval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de verkoper/opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De verkoper/opdrachtnemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de verkoper/opdrachtnemer;
nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;
a. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
b. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 9. Indien de verkoper/opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering heeft de verkoper/opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de verkoper/opdrachtnemer de goederen maximaal 3 maanden in opslag houden zonder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper/opdrachtnemer verschuldigd was geweest, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens de verkoper/opdrachtnemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
4. Het risico van brand en beschadiging wordt door verkoper/opdrachtnemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.
5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen met een minimum van € 50,00 tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

ARTIKEL 11- EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK.
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Niet te bevloeren vlakken bijvoorbeeld kolommen en insprongen worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de verkoper/opdrachtnemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 12- DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT.
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden die de verkoper/opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht- behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de
verkoper/opdrachtnemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13- DE GARANTIE
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan dan heeft de afnemer recht op reparatie, respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de afnemer garantie voor zover het betreft gebreken waarvan de verkoper/opdrachtnemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, volgens het volgende systeem: tot 1 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer.
na een jaar, en tot twee jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 deel voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden, en/of schadevergoeding te vorderen indien aan de wettelijke eisen daartoe is voldaan.
4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper/opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
7. onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
8. Geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 14- RECLAMES
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de afnemer bij de verkoper/opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
3. Wanneer een afnemer bij het betrekken van nieuwbouwobjecten tegen het advies van de verkoper/opdrachtnemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is mits schriftelijk vastgelegd, elke reclame hierop uitgesloten. Evenmin kunnen reclames gelden worden gemaakt.
a. Indien niet door de verkoper/opdrachtnemer aangebrachte ondervloeren onvoldoende vlak zijn. De verkoper/opdrachtnemer zal dit aan de afnemer melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Tenzij hij aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft uitgesloten, is de verkoper/opdrachtnemer aansprakelijk voor het vlak maken van de ondervloeren, indien dat bij overeenkomst is afgesproken:
b. Indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren:
c. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd voordat de kit volledig opgedroogd is.

ARTIKEL 15- VOORRIJKOSTEN
De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 16-NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
INTERIEUR WAARBORG
BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DEELNEMERS AAN INTERIEUR WWARBORG EN AFNEMERS DIE NIET HANDELEN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEROEP OF BEDRIJF.

ARTIKEL 17- DE AANBETALING
De verkoper/opdrachtnemer die deelnemer is aan Interieur Waarborg is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen. Deze mag niet meer bedragen dan 25% van de koopsom. Ter zake van deze aanbetaling geldt de garantie conform artikel 18.

ARTIKEL 18- DE GARANTIEREGELING BEHORENDE BIJ ARTIKEL 17
1. Deze regeling strekt ten gunste van de afnemer die een deelnemer aan Interieur Waarborg, de verkoper/opdrachtnemer, woninginrichtingsartikelen heeft gekocht dan wel met deze verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, waarbij deze verkoper/opdrachtnemer werk heeft aangenomen of zich tot diensten heeft verplicht op het gebied van de woninginrichting.
2. Deze regeling is van toepassing indien aan alle vier de navolgende voorwaarden is voldaan:
a. er is een overeenkomst als bedoeld in lid 1.
b. de afnemer heeft een aanbetaling verricht.
c. de betreffende verkoper/opdrachtnemer krijgt (voorlopige) suseance van betaling of wordt failliet verklaard en
d. in verband daarmede wordt de in sub a bedoelde overeenkomst niet of niet volledig uitgevoerd noch de aanbetaling terugbetaald binnen drie maanden na het verlenen van de (voorlopige) suseance van betaling of het uitspreken van het faillissement. Voor toepassing van deze regeling is verder vereist dat de afnemer uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden sub a t/m d is voldaan een schriftelijk beroep daarop heeft gedaan bij de Centrale Bond van Woninginrichters. De afnemer dient hierbij in ieder geval te overleggen een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling alsmede een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.
3. Ingeval lid 2 van toepassing is, zal de Centrale Bond van Woninginrichters uiterlijk binnen 2 maanden nadat een beroep op de regeling is gedaan, aan de afnemer een lijst van deelnemers van Interieur Waarborg ter beschikking stellen. Binnen zes maanden nadien kan de afnemer met de verkoper/opdrachtnemer van zijn keuze uit diens normale collectie en op diens normale leveringsvoorwaarden een of meer overeenkomsten tot levering van woninginrichtingsartikelen of het verlenen van diensten op het gebied van de oorspronkelijk verschuldigde prijs en eveneens tot een maximum van 25% van de nieuw prijs.
4. De afnemer is verplicht alle verlangde gegevens aan de Centrale Bond van Woninginrichters te doen toekomen en zijn vordering op de oorspronkelijke verkoper/opdrachtnemer- tot een maximum van het ingevolge lid 3 in mindering te brengen bedrag- aan de Centrale bond van Woninginrichters over te dragen.

ARTIKEL 19- DE GESCHILLENREGELING
1.Geschillen tussen een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een verkoper/opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de
afnemer als door de verkoper/opdrachtnemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie Woninginrichting, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag of aan de
bevoegde rechter in Nederland.
2.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de afnemer zijn klacht eerst aan de verkoper/opdrachtnemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de verkoper/opdrachtnemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
3. Wanneer de afnemer een klacht voorlegt aan de geschillencommissie, is de verkoper/opdrachtnemer aan deze keuze gebonden.
4. Wanneer de verkoper/opdrachtnemer een geschil behandeld wil zien, stelt hij de afnemer schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de geschillencommissie. De verkoper/opdrachtnemer kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de afnemer niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de geschillencommissie. Indien de verkoper/opdrachtnemer in het geval de afnemer het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de
termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de afnemer alsnog het geschil voor behandeling voorleggen aan de geschillencommissie.
5. De geschillencommissie doet uitspraak onder voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie Woninginrichting. De beslissing van de geschillencommissie geschied bij wege van bindend advies.
6. De Centrale Bond van Woninginrichters verschaft voor deelnemers aan Interieur Waarborg garantie conform artikel 20.

ARTIKEL 20- BRACHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN BEHORENDE BIJ ARTIKEL 19.
1. De Centrale Bond van Woninginrichters zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van een deelnemer aan Interieur Waarborg tegenover de afnemer, hem opgelegd door de geschillencommissie Woninginrichting in een bindend advies, overnemen indien deze deelnemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen: een en ander tenzij de deelnemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de afnemer een schriftelijk beroep hierop doet bij de Centrale Bond van Woninginrichters. Deze voorwaarden zijn gelijkluidend aan de voorwaarden van de Federatie van Meubileringsbonden. Daar waar de Federatie voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn de onderhavige voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Adres: Postbus 102, 3720 AC Bilthoven.